REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

AKCJA PROMOCYJNA ZAKOŃCZYŁA SIĘ 30. CZERWCA 2020
 
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ODBYWAJĄCEJ SIĘ OD 19 MARCA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA
 
§ 1
 1. Niniejszy Regulamin określa, wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej, zasady nabywania towarów z linii produktów marki iBlockFIRE („seria iSprayLIFE”) z przekazaniem zysku ze sprzedaży w wysokości 20% (dwadzieścia procent) liczonym od ceny detalicznej (dalej „Rabat”). Organizatorem Akcji Promocyjnej jest PartGroup Piotr Gertych z siedzibą w Radomiu przy ulicy Wrocławskiej 9 (dalej „Organizator”).
 2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy marki iBlockFIRE www.ispraylife.com/pl
.
§ 2
Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
 1. Akcja Promocyjna - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży produktów Kolekcji iSprayLIFE, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest głównie za pośrednictwem portalu www.facebook.com oraz sklepu internetowego www.ispraylife.com/pl. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.
 2. Seria iSprayLIFE – pełen asortyment towarów dostępny w ofercie sklepu internetowego www.ispraylife.com/pl, który objęty jest Akcją Promocyjną. Akcji Promocyjnej podlega jedynie pełnowartościowy asortyment dostępny w sklepie internetowym iSprayLIFE. Akcja promocyjna obejmuje wszystkie rzeczy nieprzecenione i przecenione. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami.
 3. Sklep internetowy iSprayLIFE - strona www.ispraylife.com/pl
 4. Uczestnik Akcji Promocyjnej - pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin oraz określone w nim zasady Akcji Promocyjnej.
§3
Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie w sklepie internetowym www.ispraylife.com/pl w terminie od 19.03.2020 od godziny 00:01 do odwołania.
.
§4
Akcja Promocyjna opiera się o następujące zasady:
 1. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 2. Akcja Promocyjna polega na tym, iż 20% dochodu od ceny detalicznej ze sprzedaży w czasie Akcji Promocyjnej, wybranych przez uczestnika towarów z serii iSprayLIFE podlegających Akcji Promocyjnej, zostanie przeznaczone na wsparcie dla szpitali walczących z pandemią COVID-19. Przeznaczone 20% zostanie podzielone po 10% na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego SPZOZ w Warszawie ul. Wolska 37, 01 – 201 Warszawa oraz dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom
 3. Cała darowizna zostanie przekazana przelewem bankowym w jednej transzy na rzecz wyżej wymienionych organizacji do 30 dni od dnia zakończenia Akcji Promocyjnej
 4. Podstawą do ewentualnych reklamacji jest dowód zakupu rzeczy w sklepie internetowym iSprayLIFE.
 5. Towary zakupione na zasadach niniejszej Promocji podlegają standardowym zasadom zwrotów obowiązującym w siecisalonów iSprayLIFE.
§ 5
Uczestnik Akcji Promocyjnej po dodaniu towarów z kolekcji iSprayLIFE do koszyka w sklepie internetowym nie musi wpisywać żadnego kodu promocji.
§ 6
Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta w materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego.
Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Akcji Promocyjnej Organizator nie odpowiada.
§ 7
Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia towarów lub usiłowania ich nabycia, skierować na piśmie do PartGroup Piotr Gertych celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.
§ 8

The Organizer reserves the right to amend these Regulations during the Promotional Action. The change takes effect from the date of placing relevant written information on the Internet at www.ispraylife.com

§ 9
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 2. Organizator udostępni do wglądu Regulamin Akcji Promocyjnej w sklepie internetowym iSprayLIFE.
 3. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.